Haiku Haiku Taol kurun 2014 (ar glav - ple - la pluie)
Haiku 2014 e brezhoneg - Bugale
Haiku 2014 e brezhoneg - Krennarded
Haiku 2014 e brezhoneg - Tud deuet
Haiku 2014 en français - Enfants
Haiku 2014 en français - Adultes
Haiku 2014 en gallo - Enfants
Haiku 2014 en gallo - Adultes